Pravidlá pre herňu a kurzy

POSTUP PRI VSTUPE DO HERNE

- v šatni je k dispozícii odkladací priestor na odloženie obuvy a vešiak na odloženie zvrškov odevu. Rodič, alebo zodpovedná osoba zodpovedá za prezutie a vyzlečenie seba aj dieťaťa.

- rodič alebo iná zodpovedná osoba je povinná pri vstupe do herne zaregistrovať ( pre štatistické spracovanie OZ) seba aj dieťa.  Súčasťou registrácie je aj stručné informovanie o prevádzkovom poriadku herne.

- po registrácii môže dieťa a rodič, alebo zodpovedná osoba plne využívať herňu a jej vybavenie.

- počas pobytu v herni môže dieťa konzumovať prinesené potraviny výlučne pod dozorom rodiča, alebo zodpovednej osoby.

- rodič, alebo zodpovedná osoba dohliada na dieťa a snaží sa predchádzať vznikaniu detských konflikov, alebo rieši už vzniknuté detské konflikty.

- dieťa si do herne môže priniesť svoju hračku, zodpovednosť za túto hračku preberá rodič, alebo zodpovedná osoba.

OBLEČENIE NA KURZY

 • vhodné je ľahké a vzdušné oblečenie pre deti aj dospelých. Na kurze BABY MASÁŽE sú deti masírované na podložkách a je vhodné priniesť si uterák.

ORGANIZÁCIA HODINY

 • odporúča sa príchod na hodinu kurzu cca 10 min. pred začatím hodiny. Bez časového stresu tak prebehne príprava na hodinu ( vyzlečenie, prezutie, adaptácia na prostredie).
 • počas cvičenia s deťmi a vzdelávania detí, rodič alebo zodpovedná osoba zabezpečuje spoluprácu dieťaťa s lektorom
 • po ukončení hodiny, majú deti k dispozícii herňu pre voľnú hru ( herňa je k dispozícii len v čase, keď sa nekonajú vzdelávacie kurzy)

OZNÁMENIE O NEÚČASTI NA KURZE

 • v prípade neúčasti na vzdelávaní je potrebné túto informáciu vopred nahlásiť lektorke kurzu alebo manažerovi OZ Studnička.
 • v prípade včasného oznámenia o neúčasti je možné bezplatné nahradenie  hodiny do 2 mesiacov.
 • včasné oznámenie neúčasti = najneskor 2 hodiny pred začatím hodiny
 • v prípade, včasného nenahlásenia neúčasti – nárok na náhradu hodinu zaniká
 • vhodný spôsob oznámenia, osobne, telefonicky, SMS, mail, Facebook,

ZRUŠENIE HODINY

 • v prípade zrušenia hodiny zo strany OZ STUDNIČKA – do 2 mesiacov je povinná poskytnúť bezplatnú náhradu hodiny.
 • zrušenie hodiny je včasne oznámené, vhodným spôsobom najneskor 2 hodiny pred začatím hodiny 
 • vhodný spôsob oznámenia SMS, mail, Facebook,